Les Katas officiels

Les Katas officiels de ZNKR-Iaido sont

ZEN NIHON KENDŌ RENMEI IAIDŌ

(ZNKR-Iaido)

MUSŌ SHIN DEN RYŪ (KORYŪ)

SEITEI SHODEN

(ŌMORI RYŪ)

CHŪDEN

(HASEGAWA EISHIN RYŪ)

OKUDEN

(OKUIAI)

1. mae

2. ushiro

3. ukenagashi

4. tsukaate

5. kesagiri

6. morotezuki

7. sanpōgiri

8. ganmenate

9. soetezuki

10. shihōgiri

11. sōgiri

12. nukiuchi

1. shohattō

2. satō

3. utō

4. ataritō

5. inyōshintai

6. ryūtō

7. juntō (kaishaku)

8. gyakutō

9. seichūtō

10. korantō

11. nukiuchi (battō)

12. inyōshintai kaewaza

1. yokogumo

2. toraissoku

3. inazuma

4. ukigumo

5. yamaoroshi (oroshi)

6. iwanami

7. urokogaeshi

8. namigaeshi

9. takiotoshi

10. nukiuchi

1. kasumi

2. sunegakoi

3. shihōgiri

4. tozume

5. towaki

6. tanashita

7. ryōzume

8. torabashiri

9. yukitsure

10. rendatsu (tsuredachi)

11. sōmakuri

12. sōdome

13. shinobu

14. yukichigai

15. sodesurigaeshi

16. moniri

17. kabezoi

18. ukenagashi

19. oikakegiri

20. ryōshihikitsure

21. itomagoi

No Replies to "Les Katas officiels"